Ethische code

Inleiding

Muziektherapeuten die lid zijn van de Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw verbinden zich ertoe zich te houden aan de ethische code. Dit houdt in dat de muziektherapeut een persoonlijke verantwoordelijkheid draagt zowel over de therapeutische taak waarover hij beschikt als over de therapeutische relatie die hij aangaat met de cliënten.

Deze ethische code dient om cliënten te beschermen tegen onethische praktijken en om leden te leiden/oriënteren in hun beroep.

Toepasbaarheid

 1. De ethische code van BMT vzw is gebaseerd op deze van EMTC.
 2. De ethische code van BMT vzw hanteert een definitie van muziektherapie die strookt met de klinische praktijk binnen onze vereniging.

Doel

 1. Eerste doel van de Ethische Code is om cliënten te beschermen tegen onethische praktijken, alsook om cliënten te verzekeren dat hun welzijn voorrang krijgt op elke andere overweging binnen de psychotherapie.
 2. Elk andere doel van de Ethische Code zal in functie staan, direct of indirect, van het hierboven beschreven eerste doel.
 3.  Het bovengenoemde doel is prioritair. Andere gewettigde doelen zijn: bescherming, welzijn en professionele ontwikkeling van de leden, alsook de evolutie van het vak muziektherapie en de erkenning van de titel ‘muziektherapeut’.

Algemene Professionele plichten

 1. De muziektherapeut zal handelen naar de overeengekomen kwaliteitsnormen zoals beschreven in de statuten.
 2. De muziektherapeut zal voldoen aan alle relevante vereisten op Europees en nationaal vlak.
 3. De muziektherapeut zal zich voor geen enkele activiteit, officieel of inofficieel, engageren die hem/haar doet verzaken te voldoen aan de vereisten van het eerste doel, met name het behartigen van de privacy en de belangen van de cliënt.
 4.  De muziektherapeut zal zich inzetten om alle professionele kennis en vaardigheden te onderhouden en uit te breiden; dit onder de vorm van trainingen, studiedagen, groepssupervisies en supervisies.

Specifieke verantwoordelijkheden t.o.v. cliënten

 1. De muziektherapeut is zich bewust van de graad van afhankelijkheid inherent aan de therapeutische relatie. Hij/zij zal in geen enkel geval het muziektherapeutische proces gebruiken om persoonlijke doelen (bijvoorbeeld emotionele, seksuele, sociale of economische doeleinden) te dienen.
 2. De muziektherapeut werkt op basis van een expliciete overeenkomst met de cliënt. Dit behelst:
  • de muziektherapeutische oriëntatie
  • de duur van de behandeling
  • de kostprijs
  • een verduidelijking van het beroepsgeheim van de muziektherapeut ten aanzien van de cliënt, dat al dan niet kadert binnen de wet op kinderbescherming.
 3. De muziektherapeut zal geen cliënten behandelen van dewelke de ziektebeelden buiten zijn competentie liggen. Dit houdt ook gevallen in waarbij specifieke technieken die buiten het vakgebied van de therapeut vallen, vereist zijn.
 4. Er wordt enkel een behandeling gestart naar aanleiding van een verwijzing/zelfverwijzing. De muziektherapeut zal niet actief op zoek gaan naar cliënten, noch zal de muziektherapeut misleidende informatie verschaffen om cliënten te verwerven.
 5. De muziektherapeut is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de cliënt gedurende de sessies.
 6. De muziektherapeut zal geen sessies, supervisies, trainingen en/of onderzoek laten doorgaan wanneer hij/zij er mentaal of fysiek niet toe in staat is.
 7. De muziektherapeut beschikt over een eigen professionele verzekering, wanneer men niet verzekerd wordt door de instelling.

Verantwoordelijkheden t.o.v. opleidingen, supervisies

 1. Individuele of groepsmuziektherapiesessies, voorzien voor de studenten van de opleiding muziektherapie, zullen niet worden gegeven door een persoon die betrokken is bij de opleiding (theoretische gedeelte, supervisie of intervisie) van die bepaalde student.
 2. Bij twijfel over de ontwikkeling van de bekwaamheden van een student muziektherapie, is de betrokken supervisor of promotor verplicht deze student op de hoogte te brengen, alsook de juiste autoriteit.
 3. De verantwoordelijke van de opleiding zal een student geen klinische verantwoordelijkheid verschaffen zonder enige adequate supervisie.

 Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 1. De muziektherapeut gaat vertrouwelijk om met de informatie van een cliënt, die hij verworven heeft tijdens het muziektherapeutische proces.

Uitzonderingen:

 • Algemene informatie die strikt gehanteerd wordt, kan gedeeld worden met geschikte deskundigen.
 • Mits toelating van de betrokken cliënt kan/mag informatie gebruikt worden voor studiedagen en/of opleidingen waar ook de deelnemers aan het beroepsgeheim verbonden zijn.
 • Mits toelating van de betrokken cliënt mag anonieme informatie gepubliceerd en/of gepresenteerd worden als deel van een gevalsstudie of een onderzoek.
 • In geval van een kind of een minderjarige moet informatie bekend worden gemaakt aan de Kinderbeschermingsautoriteiten.

Onderzoek

 1. Bij elk onderzoek waarbij cliënten direct of indirect betrokken zijn, wordt voorrang gegeven aan hun persoonlijke belangen en hun veiligheid, zoals reeds beschreven onder punt 4 en 6.
 2. Volmacht voor onderzoek wordt gegeven door een medisch en/of academisch ethisch comité/bestuur van BMT vzw.
 3.  Het intellectuele vermogen van collega’s zal respectvol worden gebruikt. De bijdrage van medewerkers zal duidelijk worden vermeld bij elke presentatie of publicatie.

Professionele relaties

 1. De muziektherapeut zal streven naar een goede, ondersteunende samenwerking met collega’s.
 2. De muziektherapeut zal zich onthouden van onrespectvolle opmerkingen over collega’s. In geval van een conflict zal hij/zij zoeken naar een aanvaardbare oplossing.

Gelijkheid en opportuniteit

 1. De cliënt heeft recht op een assessment en behandeling ongeacht zijn ras, religie, ethniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of enige andere vorm van onvermogen.
 2. Kandidaten voor de opleiding muziektherapie, mogelijke supervisiekandidaten, aanvragers voor professionele erkenning en/of onderzoek mogen niet geweigerd worden omwille van ras, religie, ethniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of enige andere vorm van onvermogen, die de professionele bekwaamheid niet beïnvloedt.

Uitvoering van de ethische code

 1. BMT vzw zal een onderzoek instellen naar verklaarde inbreuken van de ethische code en, waar nodig, leden gepast onderrichten.
 2. BMT vzw heeft de plicht te controleren hoe effectief de leden omgaan met de voorafgaande procedures.