Wat?

Wat is BMT vzw?
De Belgische Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw werd opgericht in maart 1998 onder impuls van het vierde Europees Congres van Muziektherapie, georganiseerd in samenwerking met de European Music Therapy Confederation (EMTC), dat plaatsvond in datzelfde jaar te Leuven.

De vereniging beantwoordt aan de nood professionele muziektherapeuten uit België samen te brengen en te ondersteunen. De statuten van BMT vzw zijn gebaseerd op de statuten van EMTC en gelden als toelatingsvoorwaarden. De muziektherapeuten onderschrijven door hun lidmaatschap deze statuten en de bijhorende ethische code. U kunt de tekst van deze statuten bekomen door contact op te nemen met BMT vzw. BMT vzw heeft als doel een register van erkende muziektherapeuten samen te stellen. Afhankelijk van het diploma, aantal uren zelfervaring, supervisie en klinische ervaring wordt men student lid, kandidaat lid, of volwaardig lid of supervisor. Enkel muziektherapeuten met een diploma Master in de Muziektherapie kunnen volwaardig lid worden van BMT vzw.

BMT vzw heeft de taak te onderhandelen met overheidsinstanties in verband met de erkenning van het beroep. Hierbij speelt de registratie van gediplomeerde muziektherapeuten, de samenwerking met EMTC, meer specifiek met de Europese Commissie voor Registratie van Muziektherapeuten (EMTR), en met de opleiding tot Master in de Muziektherapie een grote rol.

BMT vzw verleent ook juridische bijstand aan haar leden.

Een aantal leden werkt onder een zelfstandig statuut. Om professionele steun, eenvormigheid en kwaliteit te garanderen werd de Commissie voor Zelfstandigen opgericht.

Momenteel werkt BMT vzw ook aan de oprichting van een Ethische Commissie. Deze commissie ziet toe op de correcte uitvoering van de klachtenprocedure die eerder ingesteld werd door BMT vzw ter waarborging van de kwaliteit van het begeleidingswerk van geregistreerde leden en ter bescherming van de belangen van hun cliënten.

BMT vzw verschaft haar leden een halfjaarlijkse Tijdschrift voor Muziektherapie en organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering. Onder impuls van en met financiële ondersteuning van BMT vzw worden er verschillende regionale intervisiegroepen georganiseerd waaraan de leden kunnen deelnemen, en dit onder de supervisie van bekwame en ervaren supervisoren. BMT vzw investeert in haar website (www.muziektherapie.net), onderhoudt contacten met nationale en internationale supervisoren en stimuleert de deelname aan congressen.

Als lid van de European Music Therapy Confederation (EMTC) speelt BMT vzw een belangrijke rol op Europees niveau. Het bestuur van BMT vzw stuurt een gekozen delegaat als afgevaardigde voor België naar de vergaderingen van EMTC.

BMT vzw staat garant voor de professionele kwaliteit van de muziektherapie. Zij staat in voor de organisatie van bijscholing door middel van workshops, lezingen, studiedagen en de uitbouw van een groepssupervisienetwerk. Zij stimuleert literatuur via ondermeer de uitgave van haar halfjaarlijks tijdschrift en werkt samen met de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Campus Lemmensinstituut.

Ook het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk streefdoel van BMT vzw. Het is van groot belang recente ontwikkelingen in de muziektherapie op de voet te volgen. België is één doctor in de muziektherapie rijk: Prof. Dr. Jos De Backer. Andere jonge muziektherapeuten treden intussen in zijn voetsporen. BMT vzw ondersteunt en moedigt haar leden aan tot verder onderzoek, het schrijven van wetenschappelijke artikelen, het contacteren van buitenlandse opleidingen en raadpleging van internationale databases.

 

Wat is muziektherapie?
Muziektherapie kent, afhankelijk van het land waar de discipline uitgeoefend wordt en van de opleiding die aangeboden wordt, verscheidene definities. Onderstaand vindt u onder meer de definitie van muziektherapie zoals deze in België beoefend wordt, maar ook definities van andere Europese landen. Op deze wijze trachten wij u een meer volledig beeld te geven van wat muziektherapie betekent, zowel in België als doorheen Europa.

België

'A form of music-centred psychotherapy, a client-therapist exchange through musical improvisation or music listening.  It aims to make possible an analytical therapeutic process.  The psychodynamic therapeutic frame is based on theories of Freud, Winnicott, Klein, Bion and others. Interventions include use of transference, countertransference, holding, containment, projective identification and free-floating attention.  Other music therapeutic phenomena include therapeutic provocation, anticipating inner silence, musical reverie and post-resonation, with the aimto reduce of eliminate psychic suffering, conflicts, disorders and related complaints.  Clients unable to actively participate in improvisation (because of strong defences, aphasia, dementia, motor restrictions, etc.) can find the musical improvisation present based on their affective resonance. This stance both widens and provides evidence for the unique significance of music therapy for psychological health needs traditional psychotherapy cannot address.  Psychic problems are given shape in musical form.  On this musical-symbolic level, the process of musical improvisation or music listening occurs in tandem with verbal reflection.  This offers the possibility of conscious or unconscious layers of the psyche to tap often untapped frontiers seen as a prerequisite for positive therapeutic development.' (De Backer, J. (2013). Psychodynamic music therapy. In: Kirkland K. (Eds.), International dictionary of music therapy . London and New York: Routledge, 104-104.)

Oostenrijk
“Within the Music Therapy Law, music therapy is defined as an autonomous, scientific-artistic-creative and expressive therapeutic approach. It is the conscious and intentional treatment of people suffering from emotional, somatic, mental or social behaviour disorders and diseases, by employing musical media within a therapeutic relationship between one or more clients and one or more therapists with the following aims:
to prevent, reduce or remove symptoms,
to change behaviours or attitudes in need of treatment,
to support and maintain or to restore the clients development, maturation and health.
Music therapy is indicated in the fields of health prevention, treatment of acute and chronic diseases, rehabilitation, encouragement of social competences including supervision, as well as training and research” (Mössler 2008)

Bulgarije
“Music therapy is an approach in psychotherapy in which music and musical improvisation are applied for intentional mediation of the body-mind-emotion connection in the process of experiencing and awakening to the consciousness of experiences, aiming at bringing positiveness, health and personal development .“

Duitsland
“Music therapy is the systematic use of music within a therapeutic relationship which aims at restoring, maintaining and furthering emotional, physical and mental health. Music therapy is a practice-oriented scientific discipline which is closely connected to other scientific disciplines, especially medicine, social sciences, psychology, musicology and pedagogy. Music therapy is an overarching term for different music therapy concepts which are psychotherapeutic in nature, in contrast to pharmacological and physical therapies. Different music therapy methods are respectively based on different psychological, psychotherapeutic or philosophical traditions, such as depth psychology, behaviourism, systemic, anthroposophical or holistic-humanistic approaches.”
(Kasseler Thesis of Music Therapy, 1998)

Ijsland
"Music therapy is the structured use of music, sound and movement to obtain therapeutic goals aimed at the restoration, maintenance, and development of mental, physical, and emotional health. In a systematic manner, a specially trained individual uses the properties and unique potentials of music and sound, and the relationship that develops through musical experiences to alter human behavior, to assist the individual to use his fullest potential, to communicate his uniqueness and to increase his well-being."

Letland
“Music therapy is the scientific application of music for therapeutic purposes (Strobel, Huppman, 1991); it is the application of music and tools of its expression (sound, rhythm, melody, harmony, dynamics, etc.) in either individual or group relationships between a music therapist and a patient/client with the purpose of establishing and advancing relationships, communication, learning, cognition, mobility, expression, activity, or physical, mental and social health of an individual, thus encouraging their potential development and /or rejuvenation of functions and achieving a better quality of life.”

Litouwen
„Music therapy is a health care profession carried out by the qualified music therapist, helping people to improve (to maintain, restore, enhance) health through the use of music/ musical communication and the therapeutic relationship. Music therapy is an interdisciplinary profession that integrates music therapy, music, medicine, psychology, psychotherapy, special education and social work disciplines of knowledge and practice issues.
Music therapist - a person, in accordance with the requirements of formal music therapist who has acquired professional qualifications and meeting the requirements. The music therapist is a health care professional.”

Luxemburg
„Music therapy consists in using music to further, to develop and to re-establish people’s physical and mental balance. It mobilises resources and its aim is to optimise the quality of life through dealing with problems on a different level or through supporting a healing process. As a non-verbal means of expression and communication, music appeals to people’s emotions; it stimulates cognitive as well as social and creative abilities, which will in turn allow the person to deal with the conflicts and challenges in life.
Due to the different parameters of music, music therapy, whether active and/or receptive, generates intra-psychic and relational processes. According to the respective need, a qualified music therapist approaches these processes in verbal or non-verbal, in individual or group therapy sessions.
Music therapy is a form of psychotherapy. Depending on the various schools and on the music therapist’s own training, the methods used will be based on psychodynamic, behavioural, systemic, holistic-humanist and integrative concepts.”

Nederland
 “Music therapy is a methodical form of treatment in which musical means within a therapeutic relationship is managed, to establish change, development, stabilization and acceptation  on an emotional, behavioral, cognitive, social or physical level.”

Servië
„Music Therapy:  Procedures which include using of music which is prepared  to increase and /or sustain  physical, emotional, psychosocial, behavioral, sensitive, cognitive, communicative, cultural, spiritual. developmental, musical and/or related  needs of client defined during process of examination/evaluation.  It excludes as techniques: behavioral,  cognitive-behavioral and psychodynamic therapies.”

Zwitserland
“In general music therapy is seen as an expression oriented psychodynamic treatment containing different methods. They have in common the use of musical elements (including breath- and body perception) within the therapeutic relationship to restore, preserve and promote psychic, mental and physical health.”  In addition, referring to Kasseler Thesis of Music Therapy, Germany (1998)

Verenigd Koninkrijk
“Music plays an important role in our everyday lives. It can be exciting or calming, joyful or poignant, can stir memories and powerfully resonate with our feelings, helping us to express them and to communicate with others.
Music therapy uses these qualities and the musical components of rhythm, melody and tonality to provide a means of relating within a therapeutic relationship. In music therapy, people work with a wide range of accessible instruments and their voices to create a musical language which reflects their emotional and physical condition; this enables them to build connections with their inner selves and with others around them.
Music therapists support the client’s communications with a bespoke combination of improvised or pre-composed instrumental music and voice, either sung or spoken. Individual and group sessions are provided in many settings such as hospitals, schools, hospices and care homes, and the therapist’s approach is informed by different theoretical frameworks, depending on their training and the health needs which are to be met.”

Estland, Griekenland, Hongarije en Italië
Deze landen verwijzen naar de definitie van het WFMT (1996):  „Music Therapy is the use of music and/or it’s musical elements (sound, rhythm, melody and harmony) by a qualified music therapist, with a client or group, in a process designed to facilitate and promote communication, relationships, learning, mobilization, expression, organization and other relevant therapeutic objectives, in order to meet physical, emotional, mental, social and cognitive needs. Music Therapy aims to develop potentials and/or restore functions of the individual so that he or she can achieve better intrapersonal and/or interpersonal integration and, consequently, a better quality of life, through prevention, rehabilitation or treatment.”

Collected by M.Nöcker-Ribaupierre 2013